دسته ی آگاهی

فایل صوتی:هم فرکانس شدن با خواسته ها

/
هم فرکانس شدن با خواسته ها معجزه ای است که میتواند تمام اتفاق ه…
چگونه به آرامش برسی

فایل صوتی:چگونه با تغییر باورها به آرامش برسیم؟

/
آرامش مهم ترین حالت ذهنی است که ما باید در زندگی خودمان داشته…
توجه به نکات مثبت

فایل صوتی: توجه به نکات مثبت

/
ما هرروز با توجه به نکات مثبت یا با توجه به نکات منفی در حال د…