دسته ی ویدیوها

ظاهر زندگی دیگران

ظاهر زندگی دیگران حقیقت را به شما نمی گوید

/
خیلی اوقات ما از روی ظاهر زندگی دیگران شروع به قضاوت کردن درباره آنها…
هدف اصلی

هدف اصلی زندگی را به یاد بیاورید

/
      خیلی ها فکر میکنند که زندگی فقط ی…
مهمترین تصمیم

مهمترین تصمیم زندگی ات رابگیر

/
    تصمیم برای تغییر کردن و موفق شدن،این مه…
تصویر ذهنی

تصویر ذهنی خودت را تغییر بده

/
  ما در کودکی با مشاهده افراد بزرگ تر از خود مثل خا…
به خواسته ها هدایت میشویم

ما چگونه به خواسته ها هدایت میشویم؟

/
ما فکر میکنیم که رسیدن به خواسته ها و اهداف با توجه به شرایطی ک…
دوره راز ثروت

هر آنچه را که بدهی بدست میاوری | اصل بده،بستان

/
هر آنچه را که بدهی بدست میاوری این یک موضوع مهم برای یادگیری …
چگونه فرکانس ذهنی خود را تغییر دهیم؟

چگونه فرکانس ذهنی خود را تغییر دهیم؟

/
چگونه فرکانس ذهنی خود را تغییر دهیم؟ اگر به دنبال تغییر باشیم و نت…
اهمیت دادن به نظر دیگران

چرا نباید به نظر دیگران اهمیت بدهیم؟

/
اهمیت دادن به نظر دیگران میتواند یکی از مخرب ترین کارهایی باشد که …
تضاد ها و چالش ها

چرا در زندگی با تضاد ها و چالش ها روبرو میشویم؟

/
تضاد ها راهی است که جهان هستی به ما میگوید که تو چه خواسته های…